Askerlik - KKTC

Page 1

Page 2

Photos

Contact 

Links

Duyurular

Askerlik - KKTC

Seninleyiz

Askerlik Yasa Tasarisi

28 Ocak 2008 tarihli KKTC Askerlik (DEĞİŞİKLİK) Yasa Tasarisi

Askerlik (DEĞİŞİKLİK) Yasa Tasarısı'nın tam metni

 

Askerlik Yasası’nın uygulanmasına yönelik olarak karşılaşılan problemleri ortadan kaldırmak ve meydana gelen hak kayıplarını en aza indirebilmek amacıyla hazırlanan Askerlik (Değişiklik) Yasası 28 Ocak 2008 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.

 

Söz konusu yasa değişikliği ile ;

 

- Sonradan yurttaş olan ve 49 yaş üstü olanlara bedelli hakkı verilmesi,

 

- Yurt dışında doğan ve yaşayanlara yapılan 49 yaşına kadar ertelemenin kesin dönüş yapana kadar erteleme verilmesi ve statü kayıplarının kaldırılması.

 

- Hak kayıplarınn giderilmesine yönelik af çıkarılması,

 

- KKTC yurtdaşlığı devam ederken bir başka ülkede zorunlu olarak askerlik hizmet yaparak terhis olanlara ikinci kez askerlik yapmalarını önlemeye yönelik yasal değişiklik öngörülmektedir.

 

28 Ocak 2008 itibarıyle KKTC Hükümetine sunulan Askerlik Yasası Değişikliği, tamamen; Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğü için evlatlarını feda etmekten kaçınmayan, Kıbrıs’a barışı getiren ve 34 yıldan beri Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini, KKTC’nin bekasını sağlayan kadirşinas Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın personel zaafiyetini gidermek için alacağı teddbirler sonucunda gerçekleşebilecektir

 

ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa’yı yapar.

 

1. Bu Yasa, “Askerlik (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Askerlik Yasası ile birlikte okunur.

 

2. Esas Yasa, 5’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 5’inci madde konmak suretiyle değiştirilir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçenlerden eski yurttaşlıklarında askerlik hizmetlerini yerine getirdiklerini veya muaf olduklarını belgelendirenler bu yasa uyarınca askere alınmazlar. Bunlardan askerlik yapmayanlara veya askerliğini yaptığını tevsik edemeyenlere, bu Yasa kurallarına bağlı olarak askerlik hizmetleri yaptırılır. 49 yaşını tamamladıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçenler ise askerlik yükümlülüğünü bu Yasanın 17’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (a) bendindeki bedeli ödeyerek serbest kalmak suretiyle de yerine getirebilirler. Ancak, askerlik çağına girmeden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçenler askerlik çağına girdikleri tarihten başlayarak; askerlik çağına girdikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçenler ise yurttaşlığa geçtikleri tarihten başlayarak altı ay içinde müracaat etmedikleri takdirde yedek subaylık hakkından yararlanamazlar.”

 

3. Esas Yasa, 16’ıncı maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

 

“(1) Bu Yasa’nın 14’üncü maddesi kapsamında olanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvurabilirler. Başvurmamış olanlar ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ilk defa giriş yaptıkları tarihten itibaren 90 gün içerisinde müracaat etmek zorundadırlar. 90 gün içerisinde müracaat etmeyenlere Saklı işlemi yapılır.”

 

4. Esas Yasa, 33’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 33’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir.

 

“Yoklama kaçaklığı 33. Meşru bir mazareti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayarak yoklamaya katılmayanlara Yoklama Kaçağı denir. Bu Yasanın 15’inci maddesi kapsamında olanlardan yoklama kaçağı durumuna düşenler bu Yasanın 15’inci maddesindeki haktan yararlanamazlar. Yoklama kaçaklarının isim listesi yakalanmaları için Polis Genel Müdürlüğüne gönderilir.”

 

5. Esas Yasa, 36’ıncı maddesinin (5)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (5)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

 

“5. Hiçbir halde kişinin otuziki yaşını tamamladığı tarihi aşacak şekilde veya lisans üstü öğrenimini tamamlayabileceği en erken sürenin iki katından fazla yukarıdaki (1)’inci, (2)’nci ve (3)’üncü fıkralarda öngörülen erteleme yapılmaz. Ancak, otuziki yaşını tamamladığı tarihte yukarıdaki (1)’inci, (2)’nci ve (3)’üncü fıkralarda öngörülen eğitimini bir yıl içinde tamamlayabileceğini belgelendirenlerin ertelemeleri bir yıla kadar uzatılabilir.”

 

6. (1) Esas Yasa, 37’nci maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

 

“(1) Bu Yasa’nın 14’üncü maddesi kapsamında olup süresi içinde başvuran ve daimi olarak yurt dışında ikamet etmeye devam edeceğini beyan edenlerin askerlik yükümlülüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kesin dönüş yapacakları tarihe kadar ertelenir. Bunlar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL Şubesine başvurarak bir defaya mahsus olmak üzere alacakları “Kesin Dönüş Yapana Yapana Kadar Askerlik Yükümlülüğü Ertelenmiştir.” kaydı taşıyan belgeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş ve çıkış kapılarında ibraz etmek zorundadırlar.”

 

(2) Esas Yasa, 37’nci maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

 

“(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarına uygun olarak askerlik yükümlülüğü tecil ettirenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yılda toplam 90 günü aşmamak koşulu ile ikamet edebilirler. Meşru mazaret hali dışında yılda toplam 90 günden fazla ikamet ettiği saptananlara çıkış izni verilmez ve bunlar kesin dönüş yapmış sayılır.

 

Ancak, bunların öğrenim nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulundukları süreler 90 günlük ikamet süresinden sayılmaz.

 

Bunlardan 90 günlük ikamet süresini dolduranlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine son giriş yaptıkları tarihten itibaren 12 ay içinde ASAL Şubeye başvurarak, müracaat tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bu Yasa’nın 17’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca askerlik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

 

Süresi içinde müracaat etmeyen veya müracaat edip de süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyenler bu Yasanın 17’nci maddesinin (1)’inci fıkrasındaki hakdan yararlanamazlar.”

 

 

7. Esas Yasa, 38’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 38 nci madde konmak suretiyle değiştirilir.

 

“Bakaya 38. Bu Yasa kapsamında yoklamaları yapılarak askere alınmalarına karar verilenlerden, eğitim merkezine belirtilen zamanda katılmayanlara Bakaya denir. Bunlar yakalandıkları anda polis tarafından eğitim merkezine veya birliğe teslim edilirler.

 

Bu Yasanın 15’inci maddesi kapsamında olanlardan bakaya durumuna düşenler bu Yasanın 15 nci maddesindeki haktan yararlanamazlar.”

 

 

8. Esas Yasa, 61’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 61’inci madde konmak suretiyle değiştirilir.

 

“Denetim yetkisi 61. (1) Bu Yasanın 14’üncü maddesi kapsamında olup askerlik yükümlülüğü kesin dönüş yapacağı tarihe kadar ertelenenlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 90 günden fazla ikamet edip etmediğini izleme ve denetleme görevi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti giriş ve çıkış kapılarında veya limanlarda görev yapan muhaceret polisine aittir.

 

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yılda toplam 90 günden fazla ikamet etmesine karşın bu Yasasının 54’üncü maddesinde öngörülen belgelerden birini ibraz edemediği saptananların çıkışına izin verilemez.

 

Ancak 90 günlük ikamet süresini dolduranlardan meşru mazereti olanların ikamet süresi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 15 güne kadar uzatılabilir. Bu süre, yükümlünün ağır hastalığı halinde ASAL Şube tarafından sevkedileceği devlet hastanesi veya askeri hastanenin vereceği sağlık kurulu raporunda öngörülen süre kadar uzatılır.”

 

 

9. (1). Esas Yasa, Geçici 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir. değiştirilmesi

 

“(2) Bedelli Askerlik Yasasının 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (c) bendi kapsamında olup yurt dışında yedi yıl çalışma koşulunu yerine getirdikten sonra yoklama kaçağı durumuna düşenler bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde müracaat ettikleri takdirde Bedelli Askerlik Yasasındaki haktan yararlanırlar.”

 

(2). Esas Yasa, Geçici 3’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (3)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

 

“(3) (a) Yurt dışında çalıştıkları süre zarfında her yıl Asal Şubeye başvurup gerekli tecil işlemlerini yaptırmayanlar,

 

(b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir yıl içerisinde 60 günden fazla ikamet edenler, ve

 

(c) Gerekli süre içerisinde başvuruda bulunmadıkları veya erteleme noksanı sebebiyle bedelli askerlik başvuruları reddedilenler, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde müracaat ettikleri takdirde çalışma süreleri saklı kalmak kaydıyla bu Yasanın 15’inci maddesindeki haktan yararlanırlar.”

 

10. (1). Esas Yasa, Geçici 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir. değiştirilmesi

 

“(1) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihinden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığı devam ederken bir başka ülkede zorunlu olarak askerlik hizmeti yaparak terhis olanlar bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihinden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığı devam ederken bir başka ülkede zorunlu olarak askerlik hizmeti yapmak için silah altına alınanlar ise terhis oldukları tarihten itibaren bir yıl içinde müracaat ettikleri taktirde askerlik yükümlülüğünden muaf tutulurlar.”

 

(2 Esas Yasa, Geçici 4’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

 

“(4) Her ne sebeple olursa olsun 1 Ocak 1995 tarihinden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve 1 Ocak 1998 tarihinde saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bölgesine firar edenler hariç) durumuna düşenler, bu Yasanın 16’ıncı maddesinin (1)’inci fıkrasına uygun olarak müraacat ettikleri takdirde bu Yasanın 14’üncü maddesindeki haktan yararlanırlar ve haklarında bu suçlar sebebiyle kovuşturma yapılmaz. Bunlar, müracaat tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde, bu Yasanın 17’inci maddesinin (1)’inci fıkrasına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.”

 

11. Esas Yasa, 4/2004 sayılı değişiklik Yasasının Geçici 1’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni Geçici 1’inci madde konmak suretiyle değiştirilir.

 

“Geçici madde Özel statü veya yüksek öğrenime bağlı bedelli 1. Bu Yasanın 14’üncü ve 15’inci maddeleri kapsamında olup, askerlik mükellefiyetini bu Yasanın 17’nci maddesi uyarınca yapma hakkına sahip kişilerden;

 

askerlikten yararlandırma

 

(1) 15’inci madde kapsamında olanlar, çalıştıkları veya lisans üstü öğretimde geçirdikleri süre zarfında her yıl Asal Şubeye başvurup gerekli tecil işlemlerini zamanında yaptırmayanlar; veya

 

(2) Bu Yasanın 37’nci maddesinde öngörülen her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde en fazla 90 gün kalma süresini aşanlar; veya

 

(3) Gerekli süre içerisinde başvuruda bulunmadıkları, erteleme noksanı veya çalışma koşulunu yerine getirdikten sonra yoklama kaçağı olmaları sebebiyle bedelli askerlik başvuruları reddedilenler, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat ettikleri takdirde bu Yasanın 14’üncü veya 15’inci maddesindeki haktan yararlanırlar.”

 

 

12. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askerlik Yasa Tasarisi

11 Ekim 2000 tarihli KKTC Askerlik Yasa Tasarisi

11 Ekim 2000 tarihli Askerlik Yasa Tasarısı'nın tam metni

 

19 sayfa ve 67 maddeden olusan (KKTC üniversitelerinde çalışan akademisyenlerle ilgili düzenlemeler hariç) Askerlik Yasa Tasarısı'nın tam metni şöyle:

 

 

 

 

ASKERLİK YASA TASARISI

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar.

 

Kısa İsim

1. Bu Yasa, Askerlik Yasası olarak isimlendirilir.

 

BİRİNCİ KISIM

 

GENEL KURALLAR

 

Tefsir

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;

" ASAL Şube", Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kadro ve kuruluşu içerisinde bulunan ve askere alma hizmetini yürüten şubeyi anlatır.

"Hava değişimi", Hastahaneler tarafından personele verilen istirahati anlatır.

"Hısım", Ana, baba, eş, kardeş, kayınvalide, kayınpeder, kayın ve baldız gibi kan ve sıhri hısımlığı anlatır.

"Mükellef", Bu Yasa uyarınca askerlik ödevini yerine getirenleri anlatır.

"Sefer hali", Seferberliğin başlangıcı ile bittiği tarih arasında kalan süreyi anlatır.

"Terhis", Mükellefiyet hizmetinin tamamlanmasını takiben serbest bırakılmayı anlatır.

"Askeri Hastahane", Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulacak olan askeri hastahane ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında kullanılan kuvvetlerin askeri hastahaneleri ile onların bağlı bulunduğu yurt dışındaki askeri hastahaneleri anlatır.

"Bakanlar Kurulu", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.

"Çalışmak", Askerlik ödevini her yıl tecil ettirerek bu Yasaya ve yaşanılan ülke yasalarına uygun olarak en az üç yıl süreli yüksek okul veya fakülte öğrenimi sonrası yurt dışında fiilen hizmet görmeyi veya iş yapmayı anlatır.

"İhtisas", Yedek subay aday adaylığı hakkı kazandıran öğrenim sonrası, öğrenim görülen ana bilim dalı ile ilgili bir konuda yapılan ve tıpla uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi de dahil olmak üzere master ve doktora eğitimini anlatır.

"Meşru Mazaret", Tabii afetler, kaza, ölüm, (ana, baba, eş, evlat veya kardeş ölümü) tevsik edilecek ağır hastalık, dış ülkelerde bulunanların belgelendirilmiş ulaşım olanaksızlığı hallerini anlatır.

"Üçüncü Uyruklu Yurttaşlar", Yurttaşlık Yasasının 4'ncü madde (1) nci fıkrasının kapsamı dışında kalan ve sonradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığını kazananlar (Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları hariç).

"Seferberlik Şubesi", Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kadro ve kuruluşu içinde bulunan ve seferberlik işlemlerini yürüten şubeyi anlatır.

"Yabancı Ülke", Kıbrıs dışında kalan ülkeleri anlatır.

"Yerleşmek", Bu Yasa'nın 14'ncü maddesinin (1) nci fıkrası kapsamına girenler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yılda toplam 90 günden fazla ikamet etmemiş olmak koşulu ile başvuru tarihine kadar yurtdışında kesintisiz ikamet etmeyi; (2)nci fıkrası kapsamına girenler için, 12 yaşını tamamladıkları tarihten sonra başvuru tarihine kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yılda toplam 90 günden fazla ikamet etmemiş olmak koşulu ile yurtdışında kesintisiz ikamet etmeyi anlatır.

"Yıl" Takvim yılını anlatır.

 

Yasanın amacı

3. Bu Yasanın amacı, Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yasası'ndaki ödevleri yerine getirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerinin yedek subay, erbaş ve er ihtiyacını karşılamaktır.

 

İKİNCİ KISIM

 

YÜKÜMLÜLÜK

 

Askerlik yükümlülüğü

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan her kişi bu Yasa gereğince askerlik ödevini yapmakla yükümlüdür. Olağanüstü durum halinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin onayı ile askerlik çağı içinde bulunan kadınlar da geri hizmetlerde görevlendirilmek üzere askerliğe alınabilirler. Kadınların askerliğe alınması ile ilgili hususlar tüzükle düzenlenir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçenler

5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçenlerin eski yurttaşlıklarındaki askerlikleri saklıdır. Bunlardan askerlik yapmayanlara veya askerliğini yaptığını tevsik edemeyenlere, bu Yasa kurallarına bağlı olarak askerlikleri tam olarak yaptırılır.

Ancak, askerlik çağına girmeden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçenler askerlik çağına girdikleri tarihten başlayarak; askerlik çağına girdikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçenler ise yurttaşlığa geçtikleri tarihten başlayarak altı ay içinde müracaat etmedikleri takdirde yedek subaylık hakkından yararlanamazlar.

 

Olağanüstü durum ve sefer halinde askere alınma

6. Olağanüstü durum veya sefer hallerinde, askerlik çağına girmeyenler, askerlik çağı dışına çıkanlar ve askerliklerini erteleyenler Bakanlar Kurulu Kararı ile askere alınabilirler. Bu statüde olanların askere alınmasında öncelik sırası, askerliklerini erteleyenler, müteakip yıl askerlik çağına girecek olanlar ve askerlik çağı dışına çıkmış en genç yaşlılardır.

 

Silah altına alınacak yükümlü miktarı

7. Her celp yılı için Güvenlik Kuvvetlerinin yedek subay ve çavuş ihtiyacı ile silah altına alınacak er miktarı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tespit edilir.

 

Askerlikten muafiyet

8. Durumu aşağıdaki hallere uyanlar askere alınmazlar:

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilgili mevzuatına göre aklen veya bedenen askerliğe elverişli olmayanlar,

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayanlar.

 

Mukaveleli askerlik

9. Güvenlik Kuvvetleerinin er ve erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla mukaveleli er ve erbaş alınabilir. Mukaveleli er ve erbaşlarla ilgili hususlar tüzükle düzenlenir.

 

Askerlik süresi

10. Mükellefiyet hizmet süresi 18 aydır. Ancak bu uygulamanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli insan kaynağının yaratılmasına kadar geçecek sürede mükellefiyet hizmet süresi 24 ay olarak devam eder. İnsan kaynağının yeterliliğine bağlı olarak süre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile kademeli olarak 18 aya indirilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

YEDEK SUBAY ADAY ADAYLIĞINA MÜRACAAT HAKKI

KAZANDIRAN ÖĞRENİM, MÜRACAAT VE ASKERLİK

YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRME

 

Müracaat hakkı kazandıran öğrenim

11. En az üç yıl veya daha fazla süreli fakülte akademi veya yüksekokullar ile bu öğretim müesseselerinin dengi olduğu Eğitim ve Öğretim İşleri İle Görevli Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dıiında öğretim yapan okullardan mezun olanlar, yedek subay aday adaylığına müracaat hakkı kazandıran öğrenim koşullarına sahiptirler.

 

Müracaat zorunluluğu

12. (1) Bu yasanın 11'nci maddesinde belirtilen öğretim müesseselerinden mezun olanlar, mezuniyet tarihinden başlayarak bir yıl içinde yedek subay aday adaylığı için müracaat etmek zorundadırlar.

 

(2) Müracaat, şahsen ve bir dilekçe vermek suretiyle ASAL Şubeye yapılır.

Müracaat eden, dilekçe ile birlikte Eğitim ve Öğretim İşleri ile Görevli Bakanlıktan onaylı mezuniyetini belgeleyen diploma veya okul çıkış belgesini veya bunların fotokopisini verir. Bakanlık onay için müracaat edenlerin diploma veya çıkış belgelerini tetkik ettikten sonra bu Yasa'nın 11'nci maddesi kapsamına giren öğretim müesseseleri mezunlarının diploma veya okul çıkış belgelerini onaylar.

Onay, diploma veya okul çıkış belgesi veya fotokopileri üzerine bu Yasa'nın 11'nci maddesi kapsamına girip yedek subay aday adaylığına müracaat hakkı veren öğretim kurumunun isminin ve mezuniyet tarihinin belirtilerek mühürlenmesi şeklinde olur.

 

(3) Yukarıdaki (1) nci ve (2) nci fıkra kurallarına uygun olarak müracaat edenler, gerekli kayıtları yapılarak kaynağa alınırlar. Gerekli bilgiler kütük defterine işlenir. Belgeleri alınan ve kayıtları yapılanlara ASAL Şube tarafından bir "Alındı Belgesi" verilir.

 

(4) Meşru bir mazareti olmaksızın mezuniyet tarihinden başlayarak bir yıl içinde yedek subay aday adaylığı için müracaat etmeyenlere Saklı denir.

 

Hizmet süresi

13. (1) Yedek subay aday adaylığı hakkı kazandıran bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar askerlik hizmetini aşağıdaki şekilde yerine getirirler:

(a) Yedek Subay olanlar 22ay hizmet yapmak,

(b) Çavuş olanlar 16 ay hizmet yapmak, veya

c) Kısa dönem er olanlar 12 ay hizmet yapmak.

 

(2) Yukarıdaki (1) nci fıkrada öngörülen süreler Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile azaltılabilir veya artırılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

ÖZEL STATÜDE ASKERLİK YAPMA HAKKI,

MÜRACAAT VE ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ

YERİNE GETİRME

 

Özel statüler

14. Kıbrıs asıllı Türk anne veya babadan yabancı bir ülkede doğan ve doğduğu ve/veya yerleştiği yabancı ülkede askerlik çağına kadar ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları (Türkiye'de yerleşik çift uyruklu (Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) yurttaşlar hariç) ile 12 yaşını tamamladığı tarihten önce anne veya babası ile Kıbrıs'tan ayrılan ve gittiği yabancı ülkeye yerleşerek askerlik çağına kadar yurt dışında ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları(Türkiye'de yerleşik çift uyruklu (Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) yurttaşlar hariç. Mükellefiyet hizmetini bu Yasanın 17 nci maddesinin (1) nci fıkrası kapsamında yerine getirirler.

 

Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik

15. Askerlik çağına girdiği tarihte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan ve en az üç yıllık bir yüksek okul veya fakülte bitirmeyi müteakip askerliğini Asal Şubeye başvurarak her yıl tecil ettirmek suretiyle yurt dışında dört yıl çalışmış olanlar mükellefiyet hizmetini bu Yasanın 17 nci maddesinin (2) nci fıkrası kapsamında yerine getirirler.

Ancak mezun olmak kaydıyla yurt dışında lisans üstü öğretimde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

 

Müracaat

16. (1) Bu Yasa'nın 14 ncü maddesi kapsamında olanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvurabilirler. Başvurmamış olanlar ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ilk defa giriş yaptıkları tarihten itibaren 90 gün içerisinde müracaat etmek zorundadırlar.

90 gün içerisinde müracaat etmeyenler bu haktan yararlanamazlar.

 

(2) Bu Yasanın 15 nci maddesi kapsamında olanlar, bu Yasanın 12'nci maddesinin (1) nci fıkrası ile 36 ncı maddesinin (4) ncü fıkrasında belirtilen sürelerde müracaat etmek zorundadırlar. Meşru bir mazareti olmaksızın bu süreler içerisinde müracaat etmeyenler bu yasanın 15 nci maddesindeki haktan yararlanamazlar.

 

Hizmetin yerine getirilmesi

 

17. (1) Bu Yasa'nın 14 ncü maddesi kapsamında olanlar mükellefiyet hizmetini aşağıdaki şekilde yerine getirebilirler:

(a) 4000 Stg. (Sterling) ödeyerek serbest kalmak,

(b) 2000 Stg. (Sterling) ödeyerek 1 ay hizmet yapmak, veya

c) Kesin dönüş yapmak amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yaptığı tarihte 31 yaşından küçük olanlar 8 ay hizmet yapmak.

(ç) Kesin dönüş yapmak amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yaptığı tarihte 31 yaşından büyük olanlar 4 ay hizmet yapmak.

 

(2) Bu Yasanın 15 nci maddesi kapsamında olanlar 6000 Stg. (Sterling) ödeyerek 1 ay hizmet yapmak suretiyle mükellefiyet hizmetini yerine getirebilirler.

 

(3) Yukarıdaki (1) ve (2) nci fıkralardaki döviz tutarları Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun Kararı ile yılda bir kez ve her mali yılın başında yürürlüğe konmak koşulu ile üç katına kadar artırılabilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

 

ASKERLİK ÇAĞI

Birinci Bölüm

ÇAĞ

 

Askerlik çağı

18. Askerlik çağı en çok otuz yıl sürer. Askerlik çağının başlangıç yaşı on dokuzdur. Başlangıç ve bitiş yaşlarının tespitinde yaşa girilen senenin Ocak ayının birinci günü esas alınır.

Ancak, lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olan ve istekli (gönüllü) olanlar on sekiz yaşını doldurmamış olmaları halinde yasal vasilerinin muvafakatı ile asgari 17 yaşından gün almak kaydıyla askerlik çağına girmeden önce de askerlik hizmetine alınabilirler.

 

Çağdan çıkarılma

19. Bu Yasa'nın tespit ettiği esaslar dışında veya mükellefiyet hizmetini yapmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağından çıkarılamaz.

 

Çağ devreleri

20. Askerlik çağı; yoklama devri, muvazzaflık devri ve ihtiyatlık devri olmak üzere üç devreyeayrılır.

 

İkinci Bölüm

 

YOKLAMA DEVRİ VE YOKLAMALAR

 

Yoklama devri

21. Yoklama devri, askerlik çağının başlangıcından kıtaya katılışa kadar olan devredir.

 

Yoklamalar

22. (1) Askerlik çağına girenlerin askerlik kütüğüne yazılmaları, sağlık ve sağlamlıkları, okuyup yazmaları ve tahsil dereceleri, sanatları, ikamet ettikleri yer ve mükellefiyet hizmetini hangi şekilde yerine getirebilecekleri ile ilgili olarak yapılacak tetkike yoklama denir.

 

(2) Askerlik çağına girenlerden yoklama döneminde bulunanlar; başlangıç yaşına girdikleri senenin Ocak ayının birinci gününden başlayarak Ocak ayının sonunda bitmek üzere ilk yoklama; Şubat ayı içinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği tarihlerde ise son yoklama adlı iki yoklamaya tabi tutulurlar.

Ancak, bu Yasa'nın 14 ve 15 nci maddeleri kapsamına girenlerin yoklamaları Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek tarihlerde yapılır.

 

İlk yoklama

23. (1) Askerlik çağına giren ve nüfus kayıt işlemlerini yürütmekle görevli kuruluşun bağlı olduğu Bakanlıkça gönderilen kayıtlara göre tespiti yapılan yükümlülerin isim listeleri, her yıl ASAL Şubesince yükümlülerin nüfusa kayıtlı yer muhtarlıklarında 1 Ocak - 30 Ocak tarihleri arasında askıya asılmak suretiyle ilan edilir. Bu ilan yükümlüleri tebliğ mahiyetinde sayılır.

 

(2) O yıl askerlik çağına girdiği halde her ne sebeple olursa olsun mahalle veya köy muhtarlıklarında asılan listelerde ismi olmayan veya ismi yanlışlıkla yazılan yurttaşlar 5 Şubat'a kadar nüfus kayıt işlemleri ile görevli kuruluşa müracaat ederek gerekli düzeltmeyi yaptırmaya mecburdurlar.

 

(3) Askerlik çağına girdikleri halde isimlerini nüfus kaydına veya askerlik kütüğüne geçirmemiş bulunanlara Saklı denir.

 

 

Son yoklama

24. Şubat ayı içinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenerek basın ve yayın yolu ile de duyurulan tarihlerde o yıl ilk yoklaması yapılanlar ile önceki yıl yapılan son yoklamada Yoklama Heyeti tarafından ertesi yıla bırakılanların son yoklaması yapılır.

 

Yedek subay aday adaylarının yoklamaları

25. (1) Bu Yasa'nın 12nci madde kurallarına uygun olarak müracaat eden ve kaynağa alınanların yoklamaları, her yıl Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından saptanan tarihlerde yapılır.

 

(2) Yoklama tarihleri, basın ve yayın yolu ile duyurulur.

 

(3) Yoklamaya katılacak olanlar, duyuruda belirtilen tarih ve yerde, gerekli belgelerle birlikte hazır bulunarak yoklamalarını yaptırmak zorundadırlar.

 

(4) Meşru bir özrü nedeniyle yoklamaya katılamayan, fakat emsallerinin sevk tarihinden önce gelenlerin yoklamaları yapılır ve gerekli işlemleri tamamlanarak sevke bağlı tutulur. Emsallerinin sevk tarihinden sonra gelenlerin yoklamaları ise müteakip yoklama devresine ertelenir.

 

Yoklama heyeti

26. Yoklama Heyeti aşağıda gösterilenlerden oluşur:

 

(1) ASAL Şube Müdürü veya vekili (Başkan)

 

(2) Nüfus kayıt işlerini yürütmekle görevli kuruluşun müdürü veya vekili (Üye)

 

(3) Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlığın görevlendireceği iki uzman doktor (Üye)

 

(4) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir uzman doktor (Üye)

 

(5) Muhaceret işlerini yürütmekle görevli kuruluşun müdürü veya vekili (Üye) (Sadece bu Yasa'nın 14 ve 15 nci maddeleri kapsamında olanların yoklamalarına katılacaktır.)

 

(6) Eğitim ve öğrenim işleri ile görevli Bakanlık temsilcisi (Üye) (Sadece yedek subay aday adaylarının yoklamalarına katılacaktır.)

 

ASAL Şubenin Görevleri

27. (1) ASAL Şube, ilgili birimlerle koordine ederek Yoklama Heyetinin bu Yasa'ya göre kararlaştırılmış günlerde toplanmasını ve o yıl askerlik çağına girmiş olanlarla geçen yıldan bu yıla bırakılanların kararlaştırılan günde gelmeleri için lüzumlu çağrı pusulalarını hazırlar.

 

(2) Çağrı pusulaları Polis Genel Müdürlüğü vasıtası ile mahalle ve köy muhtarlıklarına gönderilir.

 

Muhtarların görevleri

28. Çağrı pusulalarını alan mahalle veya köy muhtarları; çağrı pusulalarını, pusulalarda isimleri yazılı olanlara, köy veya mahallelerinde ise kendilerine, değil iseler hısımlarına tebliğ eder. Askere çağrılanları çağrı pusulaları ile birlikte Yoklama Heyetinde bulundurulur.

 

Son yoklamanın yapılması

29 (1) Yoklamaya gelenlerin kimlik kartları istenerek kütük defterinde isimleri ile karşılaştırılır. İsimler farklı ise sebebi sorulur ve sebebi araştırılarak usulünce düzeltilir.

 

(2) Gelenler Yoklama Heyeti doktorları tarafından muayeneye tabi tutularak askerliğe elverişli olup olmadıklarına karar verilir. Verilen kararlar yoklaması yapılanlara tebliğ edilerek kütük defterlerine gerekli bilgiler yazılır.

 

Yedek subay adaylarının yoklamalarında yapılacak işler

30 (1) Yoklamaya katılanların;

(a) Yedek subay aday adaylığına müracaat hakkı veren bir öğretim müessesesi mezunu olup olmadığı,

(b) Bu Yasa'nın 57'^nci maddesine bağlı olarak subaylığa engel bir halinin bulunup bulunmadığı, saptanır

 

(2) Yukarıdaki (1)inci fıkra kurallarına göre yapılan saptama neticesiuygun koşullara sahip olanlar yoklama heyetindeki doktorlar tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Yeteneği Tüzüğü kurallarına uygun olarak ilk sağlık muayenesine tabi tutulurlar.

 

(3)Yukarıdaki (1)inci fıkra kapsamında olan ve sağlık muayenesinde askerliğe elverişli olduğu tespit edilenler yedek subay aday adayı olarak kabul edilmedikleri o anda yoklama heyeti tarafından tebliğ edilir.

 

(4)Yukarıda (1)inci fıkra kapsamında olmadığı saptananlara, yedek subay aday adayı olarak kabul edilmedikleri o anda yoklama heyeti tarafından tebliğ edilir.

 

Özel statüde ve bedelli askerlik yapacak olanların yoklamaları

31. Bu Yasa'nın 14 ve 15'inci maddeleri kapsamında olanların yoklamaları Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca tespit edilecek tarihlerde bu Yasa'nın 29'uncu madde kurallarına göre yapılır.

Yoklama sırasında özel statüde veya bedelli askerlik yapma hakkına sahip olup olmadıklarına da karar verir.

 

Askerliğe elverişli olan ve olmayanlar

32 (1) Yoklamalara katılan ve yoklama heyetindeki doktorlar tarafından ilk sağlık muayeneleri yapılanlar yoklama heyeti tarafından ikiye ayrılır:

(a) Askerliğe elverişli olanlar,

(b) Askerliğe elverişli olmayanlar

 

(2) İlk sağlık muayenesinde askerliğe elverişli olup olmadıklarının saptanmasında şüpheye düşenler ile askerliğe elverişli olmadıklarına karar verilenler muayene için Devlet hastanesi veya askeri hastanenin sağlık kuruluna sevkedilir.

 

(3) İlk sağlık muayenesinde veya sevkedildikleri Devlet Hastanesi veya askeri hastane sağlık kurulunda geçici bir hastalık veya arazı olduğu saptananların yoklamaları müteakip yoklama devresine ertelenir.

 

(4) Devlet hastanesi veya askeri hastahane sağlık kurulunda askerliğe elverişli olmadığı saptananlar hakkındaki işlemler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti GüvenlikKuvvetleri Komutanlığı Sağlık Yeteneği Tüzüğü kurallarına göre yapılır.

 

(5) Devlet hastahanesi veya askeri hastahane sağlık kurulunda askerliğe elverişli olduğu saptananlar askere alınır.

 

(6) Sevkedildiği sağlık kurulunda askerlik yapamayacağı anlaşılan özel statüde veya bedelli askerlik yapacak olanlardan döviz miktarını yatıranlara, yatırdıkları döviz miktarı iade edilir.

 

(7) Sağlık kurulu raporu ile muvazzaf askerlik hizmetini er olarak yapamayacağı ancak yedek subaylık yapabileceği anlaşılan yedek subay aday adayları, başarı durumlarına bakılmaksızın yedek subay olarak nasbedilirler vebunlar geeri hizmetlerde görev yaparlar.

 

Yoklama kaçaklığı

33. Meşru bir mazareti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayarak yoklamaya katılmayanlara Yoklama Kaçağı denir.

Yoklama kaçaklarının isim listesi yakalanmaları için Polis Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

Tutuklu ve hapisler

34. Yoklama zamanında mahkeme kararı ile tutuklu veya hapis olanların yoklamaları müteakip yoklama devresine ertelenir.

 

Erteleme

35. Yoklama sırasında aşağıda sayılan durumda olanların askerlikleri ertelenir:

 

(1) Vücutları askerliğe yarayacak şekilde büyümemiş olanlar,

 

(2) Zamanla veya tedavi ile geçecek hastalıkları olduğu Yoklama Heyeti doktorları tarafından yapılacak muayene neticesi anlaşılanlar.

 

(3) Yoklama sırasında kardeşinin askerde olduğu saptananlar (talep halinde).

 

(4) Tahsile devam ettikleri lise veya dengi okul müdürlüklerince belgelenen öğrenciler ile yüksek öğrenime devam ettiği Eğitim ve Öğretim İşleri ile Görevli Bakanlığın vereceği resmi belge ile kanıtlanan öğrenciler.

Ancak devam zorunluluğu olmayan yüksek öğrenim kurumunda okuyanlardan 2 yıl arka arkaya sınıfta kalanlar ile yüksek öğrenim öncesi hazırlık okuyanlara 2 yıldan, önlisans okuyanlara 4 yıldan, 3 yıllık lisans okuyanlara 6 yıldan, 4 yıllık lisans okuyanlara 7 yıldan, 5 yıllık lisans okuyanlara 8 yıldan, 6 yıllık lisans okuyanlara 9 yıldan fazla erteleme yapılmaz.

Lise veya dengi okullara devam edenlerin erteleme hakkı en çok 21 yaşına kadar, yüksek öğrenime devam edenlerin erteleme hakkı ise en çok 30 yaşına kadar sürer. Ancak 30 yaşını tamamladığı tarihte yüksek öğrenimini bir yıl içinde tamamlayabileceğini belgelendirenlerin ertelemeleri bir yıla kadar uzatılabilir.

 

(5) Yukarıda (4) ncü fıkra kapsamında erteleme yapanlar, erteleme bitim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ertelenmelerini yenilemek zorundadırlar.

Süresi içinde ertelemesini yenilemeyenlere Yoklama Kaçağı işlemi yapılır.

 

Lisans üstü öğrenimde erteleme

36. (1) Yedek subay aday adaylığına müracaat hakkı kazandıran bir öğretim müessesesinden mezun olup da yedek subay aday adaylığı müracaatını yapanlardan, sevk tarihine kadar öğrenim gördükleri ana bilim dalıyla ilgili bir konuda olmak kaydıyla fakülte, akademi veya yüksek okul üstü bir öğrenim veya ihtisas yapma hakkı kazandıklarını Eğitim ve Öğretim İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından verilecek resmi belge ile kanıtlayanlara bir yıl süreli erteleme hakkı tanınır.

Ancak, yedek subay aday adaylığına müracaat hakkı kazandıran bir öğrenim müessesesinden mezun olup da ikinci bir fakülte, akademi veya yüksek okula kayıt yaptıranlara veya ihtisasını tamamlamış olmasına rağmen aynı eğitim seviyesinde ikinci bir ihtisas için kayıt yaptıranlara erteleme hakkı tanınmaz.

 

(2) Yukarıdaki (1) nci fıkra kuralları uyarınca erteleme hakkı tanınanlardan öğrenim veya ihtisasları bir yıldan fazla sürecek olanların bu durumlarını, erteleme süresi sona ermeden, Eğitim ve Öğretim İşleri ile Görevli Bakanlıkça verilecek resmi belge ile kanıtlamaları halinde her defasında bir yıl süreli olarak ertelenmeleri uzatılır.

 

(3) Yukarıdaki (1) nci fıkra kurallarına bağlı olmak kaydıyla mesleklerinin icrası için mezuniyetlerinden hemen sonra azami bir yıl süreli staj yapma zorunluluğu olduğunu Eğitim ve Öğretim İşleri ile Görevli Bakanlıkça verilecek resmi belge ile kanıtlayanlar bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl ertelemeye bağlı tutulurlar.

 

(4) Yukarıdaki (1) nci, (2) nci ve (3) ncü fıkra kuralları uyarınca ertelemeye bağlı tutlanlardan öğrenim, ihtisas veya stajlarını tamamlayanlar veya tamamlamaktan vazgeçenler, mezuniyet tarihinden veya tamamlamaktan vazgeçtiği tarihten, erteleme hakkı devam edenler ise erteleme bitim tarihinden başlayarak üç ay içinde ASAL Şubeye müracaatla gerekli kayıtları yaptırmak zorundadırlar.

Bu sürelere uymayanlara YoklamaKaçağı işlemi yapılır.

 

(5) Hiçbir halde kişinin otuziki yaşını tamamladığı tarihi aşacak şekilde yukarıdaki (1) nci, (2) nci ve (3) üncü fıkralarda öngörülen erteleme yapılmaz.

Ancak, otuziki yaşını tamamladığı tarihte yukarıdaki (1) nci (2) nci ve (3) ncü fıkralarda öngörülen eğitimini bir yıl içinde tamamlayabileceğini belgelendirenlerin ertelemeleri bir yıla kadar uzatılabilir.

 

 

 

Özel statüde bedelli askerlik yapacak olanların ertelemeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet süreleri

37. (1) Bu Yasa'nın 14. Maddesi kapsamında olup süresi içinde başvuran ve daimi olarak yurt dışında ikamet etmeye devam edeceğini beyan edenlerin askerlik yükümlülüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kesin dönüş Yapana 49 yaşını tamamlayacağı Tarihe Kadar Askerlik Yükümlülüğü Ertelenmiştir." Kaydı taşıyan belgeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş ve çıkış kapılarında ibraz etmek zorundadırlar.

 

(2) Yukarıdaki (1). Fıkra kurallarına uygun olarak askerlik yükümlülüğü tecil ettirenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yılda toplam 90 günü aşmamak koşulu ile en fazla 49 yaşını tamamladıkları tarihe kadar ikamet edebilirler. Meşru mazaret hali dışında yılda toplam 90 günden fazla ikamet ettiği saptananlar ile 49 yaşını tamamlayanlara çıkış izni verilmez ve bunlar kesin dönüş yapmış sayılır.

Bunlardan 90 günlük ikamet süresini dolduranlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yaptıkları tarihten itibaren 12 ay, 49 yaşını dolduranlar ise 49 yaşını doldurduğu tarihten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ilk defa giriş yaptıkları tarihten itibaren 90 gün içinde ASAL şubeye başvurarak müracaat tarihinden itibaren; ikamet süresini dolduranlar 12 ay, 49 yaşını tamamlayanlar ise 24 ay içerisinde bu Yasa'nın 17. Maddesinin (1). Fıkrası uyarınca askerlik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Süresi içinde müracaat edip de süresi içinde yükümlülüğünü yerine getiremeyenler bu Yasa'nın 17. Maddesinin (1). Fıkrasındaki haktan yararlanmazlar.

 

(3) Bu yasanın 15. Maddesi kapsamına girenler her yıl yazılı olarak Asal Şubeye başvurup bu Yasaya veya bulundukları ülke yasalarına uygun olarak çalıştıklarını kanıtlamak suretiyle yedi yıla kadar askerlik ödevlerini tecil ettirerek her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 90 günü aşmamak kaydı ile kalabileceklerdir.

Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine her giriş ve çıkışlarında Asal Şubeden alacakları tecil belgelerini yanlarında bulundurmak ve dördüncü yıl dolduktan sonra 12 ay içerisinde başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bu yasanın 17. Maddesinin (2). Fıkrası kapsamında askerlik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Meşru bir mazereti olmaksızın 12 ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler bedelli askerlik hakkından yararlanmazlar.

 

Bakaya

38. Bu yasa kapsamında yoklamaları yapılarak askere alınmalarına karar verilenlerden, eğitim merkezine belirtilen zamanda katılmayanlara Bakaya denir. Bunlar yakalandıkları anda Polis tarafından adamlı olarak eğitim merkezine ve/veya birliğe teslim edilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

MUVAZZAFLIK DEVRİ

 

Başlangıç ve bitiş

39. Muvazzaflık devri, yükümlünün eğitim merkezine katılmasından terhisine kadar geçen dönemdir.

Bu dönemde yapılan hizmete mükellefiyet hizmeti; bu hizmeti yapanlara da mükellef denir.

 

Celp, sevk ve eğitim süresi

40. Bu yasa kapsamında silah altına alınacakların celp sayısı, sevk tarihleri ve eğitim süresi Güvenlik Kuvvetleri komutanlığınca belirlenir. Eğitim merkezinde bulunacak tarih, şekli Güvenil Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen Sevk Belgelerine yazılır.

 

Eğitim merkezi

41. (1) Yedek subay ve çavuş adayları ile diğer erbaş ve erlerin yetiştirilmesi amacıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Eğitim Merkezi oluşturulur.

Ancak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kadro ve teşkilat yapısına uygun olarak ihtiyaç duyulan sınıf ve branşlardaki yedek subay adayları öncelikle gönüllülük esasına tabi olmak üzere eğitilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yedek subay okullarına da gönderilir.

 

(2) Yedek subay aday adaylarının yetiştirilmesi için Güvenlik kuvvetleri komutanlığı bünyesindeki eğitim merkezinin oluşumu, sevk ve idaresi, görev ve sorumlulukları, eğitim-öğretim plan ve programı, sınavlar ve değerlendirme usulleri disiplin, ceza ve mükafat durumları ve Disiplin Kurulu ile ilgili kurallar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Tüzükle düzenlenir.

 

Devamsızlık hali

42. (1) Meşru bir mazereti nedeni ile muhtelif zamanlarda veya bir defada toplam olarak eğitim ve öğrenin devresinin üçte biri kadar veya daha fazla bir süre derslere katılmayan yedek subay veya çavuş adayı serbest bırakılır ve müteakip devrenin tamamına iştirak ettirilir.

Ancak, önceki dönemde istirak ettiği süre mükellefiyet hizmetinden sayılır.

 

(2) Meşru bir mazereti nedeni ile muhtelif zamanlarda veya bir defada eğitim ve öğrenim devresinin üçte birinden az bir süre derslere katılmayan yedek subay veya çavuş adayları eğitim ve öğrenme devam ettirilirler. Katılmadıkları zamanda yapılan imtihanlara iştirak edemeyen yedek subay ve çavuş adaylarına eğitim devresinin sona ermesinden bir hafta önce katılmadıkları sınavlar için sınav olma hakkı tanınır.

 

(3) Meşru bir mazereti olmaksızın, muhtelif zamanlarda veya bir defada toplam olarak eğitim ve öğrenim devresinin üçte biri kadar veya daha fazla bir süre devamsızlık gösterenlerin yedek subay veya çavuş adaylığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kaldırılır. Bunlar mükellefiyet hizmetinin geri kalan kısmını er olarak bu Yasanın 10.maddesine uygun olarak tamamlarlar. Devamsızlık süresi mükellefiyet hizmetinden sayılmaz.

 

(4) meşru bir mazereti olmaksızın muhtelif zamanlarda veya bir defada eğitim ve öğrenim devresinin üçte birinden az bir süre derslere katılmayan yedek subay veya çavuş adayları, eğitim ve öğrenime devam ettirilir. Ancak bunlar yukarıdaki (2)nci fıkradaki sınav hakkından yararlanmazlar.

 

Yedek subay nasbedilme, çavuş ve kısa dönem er olarak sevk

43. (1) Eğitim ve öğretime başlamadan önce eğitim merkezine katılan yedek subay aday adaylarının; kadro ve teşkilat yapısına uygun olarak yedek subay adayı, çavuş adayı ve kısa dönem er olarak ayrılmalarına, eğitim ve öğretime ve başarı kıstaslarına ilişkin esaslar Güvenlik Kuvvetleri komutanlığı tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Tüzükle düzenlenir.

 

(2) (1) nci fıkra kuralları uyarınca çıkarılacak Tüzükle düzenlenecek esaslara bağlı olarak yedek subay adayı, çavuş adayı ve kısa dönem er olarak tefrik edilenler ayni Tüzükle belirlenecek başarı kıstaslarına uymak kaydıyla asteğmen, çavuş ve er olarak nasbedilirler.

Bunlardan;

(a) Yedek subay adayı onlardan başarısız olanlar mükellefiyet hizmetini çavuş olarak ve yedek subay hizmet süresi kadar hizmet yapmak,

(b) Çavuş adayı olanlardan başarısız olanlar ise mükellefiyet hizmetini er olarak ve çavuşluk hizmet süresi kadar hizmet yapmak suretiyle yerine getirirler.

 

(3) Başarı sıralamasında ilk %5'e giren yedek subay adayları ve çavuş adayları görev yapmak istedikleri ve boş kadro bulunan birliklere en başarılı olandan başlanarak sıra ile tertip edilirler. Geriye kalanlar ile kısa dönem erlerin görev yerleri atama kurası yolu ile belirlenir.

 

(4) Çavuş olarak nasbedilenlere, nasbedildikleri tarihten itibaren yürürlükteki asgari ücretin yarısı kadar harçlık verilir. Bu harçlıklar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bütçe Yasasının "Bütçenin Finansmanı" maddesinde belirtilen öz gelirler kaynağından karşılanır. Bunlar yıllık izinlerin yanı sıra kıt'a ihtiyacı öncelikle dikkate alınarak her ayın iki hafta sonu ile resmi tatillerde, görev koşullarının uygun olması kaydıyla izinli sayılırlar. Bu izinler de yıllık izinler gibi mükellefiyet hizmetinden sayılır.

 

(5)Eğitim ve öğrenim dönemi sonunda asteğmen olarak nasbedilenler, nasip tarihinden başlayarak bir yıl fiili hizmeti müteakip olumlu sicil aldıkları takdirde teğmenliğe terfi ettirilirler.

 

Yıllık izin

44. (1) Yıllık izin süresi mükellefiyet hizmetinin her ayı için iki buçuk gün üzerinden hesaplanır.

 

(2) Yıllık izin süresi mükellefiyet hizmetinin her ayı için iki buçuk gün üzerinden hesaplanır.

 

(3) İzinlerin kullanılma ve planlanması Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenir.

 

Hava değişimi, hastalık ve mazeret izinleri

45. Mükellefiyet hizmetini yapanlardan hava değişimine gidenlerin hava değişim müddetlerinin mükellefiyet hizmetlerinin 1/8'i kadar olan kısmı hizmetten sayılır. Hastalık ve mazeret izinleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Tüzükle düzenlenir.

 

Birliğinden yasa dışı ayrılanların sevki

46. Birliklerinizden izinsiz ayrılan, aldıkları izin veya hava değişim müddetini geçiren veya firar edenler birlikleri tarafından ASAL Şubeye yazılır ve bu durum ASAL Şube tarafından Polis Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu kişiler ele geçirilinceye kadar Polis Genel Müdürlüğü tarafından aranır ve yakalananlar adamlı olarak birliklerine sevk edilirler.

 

Askerlikten sayılmama

47. (1) Firarda veya izinsiz olarak birlikten uzakta geçirilen sürelerle herhangi bir mahkeme tarafından verilen ve infaz edilen hapis cezaları hizmetten sayılmaz.

 

(2) Disiplin amirleri tarafından verilen cezalar hizmetten sayılır.

 

(3) Beraat veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, tutuklulukta geçen süreler hizmetten sayılır.

 

Öğrenime hak kazananlar

48. Bu Yasa'nın 10 ncu maddesi kapsamında mükelleflik hizmetini yaparken yüksek öğrenim veya lise veya dengi öğrenim yapmaya hak kazananlar, mükelleflik hizmetinin geri kalan kısmını öğrenim sona erdikten en geç altı ay içerisinde müracaat ederek tamamlamak kaydı ile serbest bırakılırlar. Serbest bırakma bu Yasa'nın 35. Maddesinin (4). Fıkrası esasları dahilinde olur.

 

Terhis

49. Mükellefiyet hizmetini tamamlayanlar askerlikten terhis edilir. Terhis edilenlere şekli Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen Terhis Belgesi verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İHTİYATLIK DEVRİ

 

Süre

50. Muvazzaflık devrinin bitiminden askerlik çağının sonuna kadar olan devreye ihtiyatlık devri denir.

 

İhtiyatların adlandırılması

51. Mükellefiyet hizmetini tamamlayarak ihtiyata geçirilenler doğdukları yılın ihtiyatı adını alırlar.

 

İhtiyatların celbi

52. (1) İhtiyatların celpleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır. İhtiyatlar, tamamen veya kısmen, olağanüstü durum veya sefer hallerinde veya asayiş, eğitim, manevra ve tatbikat maksadı ile ihtiyaca göre askere çağrılabilirler.

 

(2) Eğitim, manevra ve tatbikat için askere alınma süresi yılda azami otuz gündür.

 

(3) İhtiyatlar yoklamalarını, her yıl 1 Ocak- 1 Haziran tarihleri arasında Seferberlik Şubesinde yaptırmak zorundadırlar.

 

(4) Yurt içinde bulunan ihtiyatlardan, olağanüstü durum veya sefer halinde celp ve davet olunanlar, çağrılma için yapılan ilan saatinden başlayarak en çok 6 saat içinde görev aldığı birlik, karargah veya kurumda hazır bulunmak zorundadırlar.

Yurt dışında bulunanlar, Bakanlar Kurulunun bu konuda alacağı karara göre çağrılırlar. Bu çağrı üzerine yabancı memleketlerdeki yükümlüler gecikmeksizin yirmi dört saat içinde yola çıkarak, en güç üç gün içinde görev aldığı birlik, karargah veya kurumda hazır bulunmak zorundadırlar.

 

(5) Olağanüstü durum veya sefer halinde veya asayiş, eğitim, tatbikat veya manevra maksadıyla silah alınacak ihtiyatlardan hangilerinin memuriyet ve hizmet özelliği sebebiyle askere alınmayacakları Bakanlar Kurulunca saptanır ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bildirilir.

 

İzin ve hava değişimi

53. İhtiyatlardan, silah altında bulundukları sırada hava değişimine gidenlerin veya izin alanların haza değişimi veya izin müddetleri ne kadar olursa olsun tamamı askerlikten sayılmaz.

 

ALTINCI KISIM

 

ÇEŞİTLİ KURALLAR

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hudutları dışına çıkış

54. (1) Askerlik çağı içinde olanlardan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışına çıkmak isteyenler;

(a) Mükellefiyet hizmetini tamamlayanlar terhis belgelerini

(b) Mükellefiyet hizmetini tamamlamayanlar bu maddenin (2). Fıkrası uyarınca ASAL Şubeden alacakları çıkış iznini veya bu Yasa'nın 32. Maddesi uyarınca askerlikten muaf olduklarını gösteren belgeyi çıkış limanlarında ibraz etmek zorundadırlar.

 

(2) Askerlik çağında olup da, mükelleflik hizmetini tamamlamayanlara aşağıdaki astisnai haller dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hudutları dışına çıkış izni verilmez:

(a) Mükellefiyet hizmetini erteleme sebebi olanlar, erteleme sebebi olanlar, erteleme sebepleri kalkıncaya kadar.

(b) Mükellefiyet hizmetini yapacak olanlardan, yoklamaları tarihine kadar zamanı olanlar bu maddenin (1). Fıkrasında belirtilen hususları yerine getirmek koşulu ile yoklamaları başlangıcından on beş gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmak kaydı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hudutları dışına çıkabilirler.

c) Mükellefiyet hizmetini ifa ederken hastalananlardan, tedavilerinin yurt dışında yapılmasına Devlet hastanesi veya askeri hastane sağlık kurullarınca karar verilenler.

(ç) Yoklamaya katılıp da sevk belgesi alan yükümlülerden yurt dışına çıkış izni talebinde bulunanlara, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca uygun görülmesi halinde asal şube tarafından sevk tarihi de dikkate alınarak çıkış izni verilebilir.

(d) Yıllık iznini yurt dışında geçirmesi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uygun görülenler.

 

Yaş değiştirme

55. Askerlik çağına girdikten sonra yaşlarını değiştirenlerin yaşlarında yapılan değişikliğin askerliğe tesiri yoktur. Askerlik çağına girmeden önce yaşlarını değiştirenlerin değişen yaşları kabul edilir.

 

Harçlık, maaş ve özlük hakları

56. Yedek subay ve çavuş adayları, erbay ve erler ile yedek subayları maaş ve özlük hakları Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Mali Tüzüğü uyarınca tahakkuk ettirilir.

 

Yedek subay olmama halleri

57. (1) Yedek subay aday adayı seçilip, sevkten evvel veya eğitim merkezindeyken yada yedek subayken aşağıdaki engel hali olduğu saptananların yedek subay aday adaylıkları veya yedek subaylıkları Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kaldırılır.

(a) Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası ve Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası uyarınca çıkarılan tüzüklere göre subaylıktan ayırmayı gerektiren bir hali olduğu saptananlar.

(b) Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmuş olanlar.

(c ) Ahlak dışı vasıfları ve disiplinsizlikleri sebebiyle yedek subaylık yapamayacakları Eğitim Merkezi Disiplin Kurulu tarafından karar verilenler.

 

(2) Haklarında yukarıdaki (1)nci fıkra kuralları uyarınca işlem yapılanlar, mükellefiyet hizmetlerini bu yasanın 10'nuncu maddesi kapsamında yerine getirirler.

 

İhtiyat yedek subaylıktan çıkarmayı gerektiren haller

58. Bu yasanın 57'nci maddesi kurallarına göre subaylıktan ayırmayı gerektiren bir hali olduğu saptananların ihtiyat yedek subaylıkları Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kaldırılır ve bunları ihtiyatlık hizmetleri er olarak yaptırılır.

 

Eksik Hizmeti olanlar

59. Bu yasa kurallarına göre yedek subay aday adaylığı hakkı kazananlardan, mükellefiyet hizmetinin tamamlanmasına bu yasanın 10'uncu maddesindeki mükellefiyet hizmet süresinin yarısı kadar veya daha az bir zaman kalanlar kısa dönem er olarak askere alınırlar.

 

Savaş hali

60. Savaş veya savaş gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde bu yasanın 14 ve 15'nci maddeleri kapsamında olan yükümlülerin mükellefiyet hizmetlerini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının biçim ve süresi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararı ile belirlenir.

 

Denetim Yetkisi

61. (1) Bu yasanın 14'ncü maddesi kapsamında olup askerlik yükümlülüğü kesin dönüş yapana/ 49 yaşını tamamlayacağı tarihe kadar ertelenenlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yılda doksan günden fazla ikamet edip etmedikleri ve 49 yaşını tamamlayıp tamamlamadıklarını izleme ve denetleme görevi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti giriş ve çıkış kapılarında göreli muhaceret polisine aittir.

 

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yılda toplam 90 günden fazla ikamet etmesine veya 49 yaşını tamamlamasına karşın bu yasanın 54'üncü maddesinde ön görülen belgelerden birini ibraz edemeyenlerin yurtdışına çıkışına izin verilmez.

Ancak 90 günlük ikamet süresini dolduranlardan meşru mazereti olanların ikamet süresi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 15 güne kadar uzatılabilir. Bu süre yükümlünün ağır hastalığı halinde ASAL Şube tarafından sevk edileceği Devlet hastanesi veya askeri hastanenin vereceği sağlık kurulu raporunda öngörülen süre kadar uzatılır.

 

Özel Statüde ve bedelli askerlik yapacak olanların bedeli ödemeleri

62. (1) Bu Yasa'nın 14'ncü maddesi kapsamına giren ve bu haktan yararlanmak isteyenlerden mükellefiyet hizmetini 4000 Stg. (Sterling) ödemek ve hemen serbest kalmak suretiyle yerine getirecek olanlar bu bedelli başvuru zamanında veya son yoklamadan önce, 2000 Stg. (Sterling) ödemek ve bir ay hizmet yapmak suretiyle yerine getirecek olanlar ile bu yasanın 15'inci maddesi kapsamına girenler ise bu bedeli son yoklama tarihinden önce ödemek zorundadırlar.

Ancak, bir aylık mükellefiyet hizmetini iki defada yerine getirecek olanlar 2000 Stg. (Sterling)'in yarısını yoklamadan önce, geri kalanı ise en geç bu yasanın 10'uncu maddesindeki mükellefiyet hizmet süresi içinde başlayacağı ikinci 15 günlük hizmet süresine başlamadan önce ödemekle yükümlüdürler. Öngörülen döviz tutarını süresi içinde ödemeyenler bir aylık mükellefiyet hizmetini kısmen veya tamamen yapmış olsalar bile askerlik ödevini yerine getirmemiş sayılırlar ve bu haklarını kaybederler. Mükellefiyet hizmetlerini bu yasanın 10'uncu veya 13'üncü maddesi kapsamında yerine getirirler. Ancak daha önce yapılmış hizmet süresi bu yasanın 10'uncu veya 13'üncü maddesi kapsamına göre yapılan hizmette dikkate alınır. Bunlara, bu yasanın 10'uncu veya 13'üncü maddesi uyarınca mükellefiyet hizmetlerinin eksiksiz olarak yapmış olmaları koşuluyla, ödemiş oldukları döviz tutarı, karşılığı Türk Lirası olarak geri verilir. Geri ödeme, söz konusu döviz tutarının ödeme tarihindeki resmi kur üzerinden işlem yapılarak kendilerine, hayatta olmamaları halinde ise yasal varislerine yapılır.

 

(2) Ödemeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun hesabı bulunan bankalara sterling olarak veya sterling muadili başka herhangi bir yabancı para ile ödenir. Türk Lirası ile ödeme yapılamaz.

 

(3) Bedelin tümünü ödeyenlere ve/veya hizmet süresini tamamlayanlara geçici bir belge verilir. Bedelin tümünün ödendiği ve/veya hizmete başlama tarihinden itibaren bu Yasanın 10'uncu maddesindeki mükellefityet hizmet süresi kadar süre geçtikten sonra bunlara terhis belgesi verilir.

 

YEDİNCİ KISIM

 

CEZALAR

 

Yargılama

63. Saklı, yoklama kaçağı veya bakaya olanlarla firar edenler veya izinsiz olarak görev yerinden ayrılanlar hakkından Askeri Suç ve Cezalar Yasası kuralları uygulanır.

 

Suç ve ceza

64. Bu Yasa'nın 63'üncü maddesinde belirtilen haller dışında, bu Yasa'nın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmeyenlere, ihmal edenler, suistimal edenler bir suç işlemiş sayılırlar. Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesinde yargılanarak mahkumiyetleri halinde 150. 000.000 (yüz elli milyon) TL'na kadar para cezasına veya 6 aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

SEKİZİNCİ KISIM

 

SON KURALLAR

 

Yürütme

65. Bu yasayı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Yürürlükten kaldırma

66. Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren askerlik yasası, yedek subaylık yasası, bedelli askerlik yasası, kısa süreli askerlik yasasın ve kısa dönem askerlik yasası yürürlükten kalkar.

Ancak Bedelli Askerlik veya Kısa süreli Askerlik Yasasından yararlanmak üzere başvuran ve başvurusu kabul edilenler Bedelli Askerlik Yasasından veya Kısa süreli askerlik yasasından yararlanmaya devam ederler.

 

 

Geçici madde mükellefiyet hizmeti devam edenler

1. Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte mükellefiyet hizmetini yerine getirmekte olanlara da uygulanır. Ancak, bu uygulama geriye dönük hiçbir maddi menfaat sağlamaz.

 

Geçici madde kaçaklar

2. Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, Bakaya ve firar (Güney Kıbrıs Rum Yönetimine bölgesine firar eden veya bu bölgeye firar ederek yabancı bir ülkeye gidenler hariç) olanlar bu yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat edenler hakkında yoklama kaçaklığı, bakaya ve firar suçlarından dolayı kovuşturma yapılmaz.

 

Geçici madde bedelli askerlik yasası kapsamında olanlar

3. (1) Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte bedelli askerlik yasanının 4'üncü maddesinin (1)'nci fıkrasının (c ) bendi kapsamında olanlar bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl içerisinde müracaat ettikleri taktirde bu yasanın 15'inci maddesindeki haktan da yararlanabilirler.

 

(2) Bedelli askerlik yasasının 4'üncü maddesinin (1)'nci fıkrasının (c ) bendi kapsamında olup yurtdışında yedi yıl çalışma koşulunu yerine getirdikten sonra yoklama kaçağı durumuna düşenler bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde baş vurdukları tarihte bedelli askerlik yasasındaki haktan yararlanırlar.

 

(3) (a) Yurtdışında çalıştıkları süre zarfında her yıl ASAL Şubeye başvurup gerekli tecil işlemlerini yaptırmayanlar,

(b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yıl içerisinde 60 günden fazla ikamet edenler ile.

(c ) Gerekli süre içerisinde başvuruda bulunmadıkları sebebi ile bedelli askerlik başvuruları reddedilenler bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvurdukları taktirde çalışma süreleri saklı kalma kaydıyla bu yasanın 15'inci maddesindeki haktan yararlanırlar.

 

Geçici madde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığı devam ederken bir başka ülkede askerlik hizmeti yapanlar

4. (1) Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığı devam ederken bir başka ülkede zorunlu olarak askerlik hizmeti yaparak terhis olanlar bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde müracaat ettikleri taktirde statülerine uygun fark süresi kadar hizmet yaptırılmak suretiyle serbest bırakılırlar.

 

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığı devam ederken Türkiye Cumhuriyetinin 4459 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyetinde Askerlik yükümlülüklerini yerine getirenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılırlar.

 

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığı devam ederken bir başka ülkede muvazzaf subaylık veya muvazzaf astsubaylık hizmetine başlayanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askerlik hizmetine alınmazlar.

 

Geçici madde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçenler

5. Yedek subaylık yasasının 5'inci maddesinde öngörülen başvuru sürelerine uymadıklarından dolayı yedek subaylık yasasından yararlanma hakkını kaybedenler, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde müracaat ettikleri taktirde bu yasadaki yedek subaylı hakkından yararlanırlar.

 

Geçici madde sonradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan 3'üncü uyruklular

6. 01 Ocak 1999 tarihinden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçen ve bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerlik çağında olan 3'üncü uyruklulardan askerlik hizmetin,i eski yurttaşlığında yerine getirmeyenler bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içerisinde müracaat ettikleri taktirde yükümlülüklerini aşağıdaki şekilde yerine getirebilirler;

 

(1) 4000 stg. (Sterling) ödeyerek serbest kalmak,

(2) 2000 stg. (Sterling) ödeyerek bir ay hizmet yapmak, veya

(3) Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte 31 yaşından küçük olanlar 8 ay hizmet yapmak,

(4) Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte 31 yaşından (31 dahil) büyük olanlar 4 ay hizmet yapmak.

 

Yürürlüğe giriş

67. Bu yasa, resmi gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 


NOT

Askerlik Yasasi, 17 Kasim 2000 tarihli Resmi Gazete'de yayinlanarak yururluge girmistir.